Wet- en regelgeving

Identificatieplicht en BSN
Zorgaanbieders zijn verplicht het Burger Service Nummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij vragen daarom bij het eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Informatie en toestemming kinderen en jongeren
Conform de WGBO heeft de behandelaar de verantwoordelijkheid om te bepalen wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

  • Kinderen tot 12 jaar
    De ouders geven toestemming en krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over de behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar
    Zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie. Beiden moeten toestemming geven voor behandeling.
  • Jongeren vanaf 16 jaar
    Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over de behandeling. De jongere heeft daarbij recht op informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Bij gescheiden ouders is het wettelijk verplicht dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Wij vragen ouders om voorafgaand aan het intakegesprek een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Klik hier om deze verklaring te downloaden. Bij gescheiden ouders hebben beide wettige ouders recht op informatie over een psychologisch traject bij onze praktijk. Met de behandelaar worden afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders bij een behandeling of onderzoek worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten ervan.

Dossierbeheer
De wet verplicht gedragsdeskundigen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen.

Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben of ontevreden zijn over een aspect van de behandeling, dan vragen wij u om dit eerst met uw eigen behandelaar te bespreken of om contact met ons op te nemen. We luisteren graag naar uw verhaal en we willen samen met u uitzoeken hoe we de klacht kunnen oplossen.

Als blijkt dat we er samen niet uitkomen, of als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging van de betreffende behandelaar. Afhankelijk van de klacht brengen we u in contact met de commissie die op uw situatie van toepassing is.

Klik hier voor meer informatie.